اگر از شما برای مدیریت یک سازمان دعوت شود، اصلی ترین سوالاتی که در مورد آن سازمان خواهید پرسید چه سوالاتی خواهد بود؟

این سوال موضوع مرتبط ندارد.