برای حفظ و نگهداری بناهای تاریخی کشور چه باید کرد؟

این سوال موضوع مرتبط ندارد.

در ابتدا باید برای مردم فرهنگ سازی بشه که از اون ها مراقبت کنن و طبق استانداردهای جهانی شرایط مساعد برای نگهداری از اونا ایجاد بشه