به نظرتون ویژگی یه معلم خوب چیه؟ یه معلم خوب چه ویژگی هایی داره؟

موضوع مرتبط : 

آموزش

معلم باید آگاه باشه که هر رفتار و هر حرفی می تونه آینده یه انسان رو تغییر بده. صبور. هنر مقتدر بودن و مهربان بودن همزمان را داشته باشد. بچه ها رو به یک چشم نگاه کردن. برای کارش هدفی بزرگتر از درآمد مالی در ذهن داشته باشه.

قطعا یک معلم خوب، باید اول از همه با خودش در یک صلح درونی باشه. آرامش و سعه صدر داشته باشه. زندگی معناداری داشته باشه و از درون غنی باشه.