به نظر شما مدیر مالی یک بانک با مدیر مالی در یک شرکت بیمه چقدر وظایف مشترکی دارند؟ آیا مدیر مالی توی هر صنف و سازمان، باید تدابیر خاص باید داشته باشه؟

این سوال موضوع مرتبط ندارد.