به نظر شما موثرترین تصمیم مدیریتی که از طریق آن می توان جلوی بیماری کرونا را گرفت چیست؟

موضوع مرتبط : 

کرونا

من فکر می کنم در حال حاضر با خرید واکسن می شه اساسی جلوی شیوع رو گرفت. اجباری کردن ماسک ممنوعیت دور همی های بالای ۵ نفر

اجباری کردن زدن ماسک مهمترین تصمیم مدیریتی است که باید گرفته شود