به نظر شما 5 کتاب ضروری که هر مدیر باید توی کتابخونه ش باشه چیاس؟

این سوال موضوع مرتبط ندارد.

هفت عادت مردمان موثر به نظرم یکی از ضروری ترین کتاب هاست.

کتاب پدر پولدار پدر فقیر

کتاب کوچک زیباست به نظرم کتاب خیلی خوبیه و حتما باید خونده بشه