در چه بخشها و سیستمهایی به حضور یک مدیر مالی نیاز است؟ آیا حضور چنین شخصی واقعا لازمه؟ یا خیلی از جاها کار بدون مدیر مالی هم انجام میشه؟

این سوال موضوع مرتبط ندارد.