قیمت های خودرو درج شده درسایت باما و شیپور طبق چه اصولی گذاشته میشود از جانب فروشنده؟

موضوع مرتبط : 

قیمت خودرو

هرکسی یک قیمتی می پراند بازرسی و بررسی روی آنها نمی شود افراد سائه بسیاری نیز وجود دارد که طبق همان قیمت درج شده جلو می روند