چیکار کنم مامان بابام نفهمن سیگار میکشم؟ سنم یوخده کمه ولی حالا دیگه

این سوال موضوع مرتبط ندارد.

سیگار نکش

تو خونه سیگار نکش تو خیابون و جاهای شلوغ که امکان مواجه شدن با فامیل یا اعضا خانواده هست سیگار نکش به جاش در کوچه و مکان های خلوت این کارو انجام بده بعد از سیگار حتما از عطر و اسپری خوش بو کننده دهان استفاده کن

سیگار را جایگزین کن