کارگر روزمزد باید چه مدیریت مالی روی درآمد خودش داشته باشه تا بتونه مایحتاج اولیه ماهانش را برطرف کنه؟

این سوال موضوع مرتبط ندارد.